معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعروخیلی دوست دارم چون تاحالاازصاحبش جواب نه نشنیدم این روزادلم خیلی گرفته ازش میخوام حقم وازکسی که باعث این دل گرفتگی هاشده بگیره چون خودش آگاهه باهام چه کرده دکلمه همین شعرم براتو می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

چشام وببندم وکناره ضریحت بمیرم

نوشتن واسه تودل وجرئت میخواد

آغاسلام من همونیم دوست داره خیلی زیاد

دلم میخوادیک باربیام حرمت بشینم واشکام بریزه

بگم برات ازروزگاری که همش درده وغم انگیزه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقایکی دیگه ازاشعارم وبراتون می گذارم امیدکه دوست داشته باشیدممنون ازحضورتون.تاپست بعدیاعلی

        چراکاری کردی دلم توحسرت خداحافظی بمونه

سلام کسی که دلم وازم دزدیدی

اماکاش عشق توروتووجودم می دیدی

کاربدی کردم گفتم که دل دوست داره

که لحظه ی رفتنم تاحالادلم درحسرت جمله خدانگهداره

تولحظه رفتنم من ونکردی راهی

بگوببینم به خاطرچه گناهی

اگه به توگفتن که عاشقم گناهه

پس عشق منم به تواشتباهه

چراکاری کردی دلم توحسرت جمله خداحافظی بمونه

دل من تحمل بدبودن تورونمی تونه

چراقبل اینکه بگم دوست دارم توبودی خوب

اماحالافهمیدی دوست دارم بایداون روزهاکنه غروب

اگه اینجوریم باشه من بازبه پات موندم

بدون قصه عشق وواسه دلم خوندم

هرچقدرتوبدباشی من باتوخوب می مونم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقای خوبم این توضیح وبدم که تولدهیچ کسی نیست واین شعردرزمان خودش برای تولدنوشته شده.تاپست بعدیاعلی

تولدت راتبریک گفت واین بارهم درجشن تولدت تورانداشت

نوشتن ازتولدت نیست کارآسونی

هرسال تولدتومنم ویک عالم پریشونی

نوشتن ازتولدت فقط ازسره عشقی هست تودلم مونده

حسرت یک بارتولدت باتوباشم عمریه من وسوزونده

نوشتن ازتولدت یک بهانه هست واسه به توتبریک گفتن

تولدت مبارک الهی صدساله بشی عشق من

نوشتن ازتولدت چیزی وتغیرنیمده توهنوزدستت تودست یکی دیگه هست

چه شبهای دل من باخیال داشتن توتک وتنهایک گوشه نشست

نوشتن ازتولدت کارهرسال من هست باکلی شوروشادی

اماهمیشه بی وفایی توآزارم داده زیادی

نوشتن ازتولدت یک جورای سرگرم کردن دلم هست

آخه هرسال عادت داره بایدپای این جشن تولدخیالی باتونشست

نوشتن ازتولدت برای من ودلم دیگه شده عادت

باعشقی توی این جشن تورودیدن وکردنه نگاهت

نوشتن ازتولدت من وبه اوج میرسونه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقا اعتیادازهرنوعش ضررداره وامیدوارم کسانی که سیگاری هستن کناربذارن دکلمه این شعرروهم براتون می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

تاکی میخوای ادامه بدی به سیگارکشیدن

تاکی میخوای ادامه بدی به سیگارکشیدن

واست ضررداره حرف گوش کن برادرمن

باهزاربدبختی پول درمیاری

همه بالحن تلخ بهت میگن آدم سیگاری

صبح تاشب جون می کنی واسه یه قرون

بعدش پولاتودودمی کنی میره آسمون

به کجامیخوای برسی باکشیدن سیگار

یک حرف وچندباربهت بگن یک باردوبار

سیگارواست ضررداره عزیزدل

ازکشیدنش سودی برات نمیشه حاصل

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقا راجع این شعرفقط یک کلمه میگم تورواین شبهای محرم آدم باشیم وبادل آدمهابازی نکنیم پای قول وقسممون مردانه به ایستیم اگه مردنیستیم قول الکی ندیم به امام حسین اون آدمی که بدقولی می بینه نابودمیشه نابود…این وکی میخواهیم بفهمیم.تاپست بعدیاعلی

                    پس همیشه آدمهارونگیربازی

همیشه گفتم سخت می گذردبی تو

هیچ وقت باورنداشتم بگی بهم برو

رفتن من به خاطرچه اشتباهیه

شایدتقصیربخت سیاهیه

اماروزاول چرامن وخواستی

یاچرابرایم سازعشق ونواختی

من روحرف توکردم حساب

نمیدونستم دلم ومی کنی کباب

دل تواین عشق وساخت

امادل من همه چیزوباخت

کجارسم دل ومعشوق بسوزونه

امابعدبیادبگه میخوادبمونه

من نمی خوام بمونی برو

چون طاقت ندارم شنیدن دروغهای تورو

تومن وگرفتی بازی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن