معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵

سلامرفقاامیدوارم خوب باشیداین مصاحبه راسال۸۸باشبکه استانی(زاگرس)کرمانشاه داشتم براتون میذارم دانلودکنیدامایک توضیح هم بدم دراین مصاحبه قسمتی که داداشم شعرومی خواندبه خاطره تسلط نداشتن برروی شعرقافیه هاروبهم می ریزه بایدببخشیداماگفته بودم خبرهای خوبی دارم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مصاحبه رسانه هابامن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

سلام رفقاامتحانتم خداروشکرخوب داره پیش میره خبرهای خوبی دارم واگرخدابخواداتفاق های خوبی درراه هست برام دعاکنیدکه این اتفاق خوب انجام بشه.تاپست بعدیاعلی

اماعاشق هست هنوزم دل تک وتنها

غصه نخوردل من اگه توروتنهاگذاشت

رفت وازتوهیچی به یادنداشت

غصه نخوردل من دلش وبه تونداد

رفت ونخواست بشی واسش فرهاد

غصه نخوردل من شایدقسمت همینه

که توروتنهابذاره بره بایکی دیگه بشینه

غصه نخوردل من دنیاکه نرسیده به آخر

دوباره عاشق می شیم بیااون وازیادببر

غصه نخوردل من ماهم می شیم بی وفا

دیگم نمی شینیم وفکرکنیم به داشتنش توخیال ورویا

غصه نخوردل من میدونم هنوزبادیدنش میوفتی به تب وتاب

بیایادش ببریم وفکرکنیم همه چی بودیک خواب

غصه نخوردل من میدونم هنوزدوست داری دستش وبگیری

هنوزم میخوای فقط واسه اون نفس بدی وبمیری

غصه نخوردل من به یکی دیگه خودت وبسپار

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

سلام رفقااین مطلب ودرتاریخ نوزدهم شهریورنودویک نوشتم چون مطلبی هست حرف دل همه معلولان هست مجددادروب سایتم منتشرش می کنم امیدوارم که این مطلب باعث فرهنگ سازی بیشتربرای معلولان باشه انشاءالله تاپست بعدیاعلی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : مطالب های مختلف من

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

سلام رفقاممنون که سرمیزنیدبه امتحانات نزدیک میشیم برام دعاکنیدتاپست بعدیاعلی

     امابدون هنوزم که می بینمت عاشق وعاشق ترت میشم

من باعشقت موندم خیلی تنها

واسه خاطرتوشدم رسوا

اماواسه توعاشق بودنم مهم نیست

توبگوکه دیگه بعدتوعشق چیست

میخوام بگم من تاکی توروبارقیب ببینم

تاکی شبهاتاخودصبح به خیال داشتن توبنشینم

میدونی من باخیالت تاکجاهامیرم

همش به فکراینم یکباردستت وبگیرم

اون لحظه دیگه بشی مال خودم نازنینم

کی میشه عشق وتوچشمات ببینم

اماواسه این خیال خیلی دیره

دل داره توحسرت هاجون میده ومی میره

توبا رقیب من سرمستی وشاد

ازمنم دیگه نمی کنی یاد

امامن بازم به عشق بدجورپابندم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

سلام رفقاامیدوارم خوب باشیدپرحرفی نمی کنم فقط میخوام واسم دعاکنیداز۲۵اردبیهشت امتحاناتم شروع میشه هم خودم هم دبیرهام خیلی زحمت کشیدیم خواندن سه پایه درسی خیلی سخته انشاءالله دریک پست کامل توضیح میدم فقط برام دعاکنیدممنون که سرمیزنید.تاپست بعدیاعلی

     امابدون هنوزم که می بینمت عاشق وعاشق ترت میشم

من باعشقت موندم خیلی تنها

واسه خاطرتوشدم رسوا

اماواسه توعاشق بودنم مهم نیست

توبگوکه دیگه بعدتوعشق چیست

میخوام بگم من تاکی توروبارقیب ببینم

تاکی شبهاتاخودصبح به خیال داشتن توبنشینم

میدونی من باخیالت تاکجاهامیرم

همش به فکراینم یکباردستت وبگیرم

اون لحظه دیگه بشی مال خودم نازنینم

کی میشه عشق وتوچشمات ببینم

اماواسه این خیال خیلی دیره

دل داره توحسرت هاجون میده ومی میره

توبا رقیب من سرمستی وشاد

ازمنم دیگه نمی کنی یاد

امامن بازم به عشق بدجورپابندم

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : اشعارمن