معلولیت محدودیت نیست(شعرهای شاعری توانمند)
خودمان را با کلمه (تا قسمت چه باشد) گول می زنیم قسمت ارادیه من و توست
تبلیغات

معلولیت محدودیت نیست

معلولیت محدودیت نیست” size=”15″>

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعروکه براتون می گذارم سال ۸۷ ازشبکه ماهواره ای PDF دربرنامه شعرشماصدای شما دکلمه وپخش شده وخودمم دکلمه اش کردم هردوکلیپ وبراتون می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

خداروقسم به عشقم میدم خوش بخت بشی مهربون

زیبایم چی می شدپای دلم می موندی

بالحظه رفتن همه خیالهام وسوزوندی

اون لحظه دلم وتوغصه هاتنهاگذاشتی

چی می شدتومن ودوست داشتی

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعروخیلی دوست دارم چون تاحالاازصاحبش جواب نه نشنیدم این روزادلم خیلی گرفته ازش میخوام حقم وازکسی که باعث این دل گرفتگی هاشده بگیره چون خودش آگاهه باهام چه کرده دکلمه همین شعرم براتو می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

چشام وببندم وکناره ضریحت بمیرم

نوشتن واسه تودل وجرئت میخواد

آغاسلام من همونیم دوست داره خیلی زیاد

دلم میخوادیک باربیام حرمت بشینم واشکام بریزه

بگم برات ازروزگاری که همش درده وغم انگیزه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

سلام رفقا اعتیادازهرنوعش ضررداره وامیدوارم کسانی که سیگاری هستن کناربذارن دکلمه این شعرروهم براتون می گذارم اگه دوست داشتیدنگاه کنید.تاپست بعدیاعلی

تاکی میخوای ادامه بدی به سیگارکشیدن

تاکی میخوای ادامه بدی به سیگارکشیدن

واست ضررداره حرف گوش کن برادرمن

باهزاربدبختی پول درمیاری

همه بالحن تلخ بهت میگن آدم سیگاری

صبح تاشب جون می کنی واسه یه قرون

بعدش پولاتودودمی کنی میره آسمون

به کجامیخوای برسی باکشیدن سیگار

یک حرف وچندباربهت بگن یک باردوبار

سیگارواست ضررداره عزیزدل

ازکشیدنش سودی برات نمیشه حاصل

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

سلام رفقااین شعرم وخیلی دوست دارم وهمیشه ودرهیچ شرایطی دروغ نمیگم حتی اگه به ضرره خودم باشه وهیچ وقت حاضرنیستم به خاطره هیج کس وهیچ چیزی صداقتم ودوربزنم ودروغ بگم امیدوارم دوست داشته باشید.تاپست بعدیاعلی

بادروغ گفتن دل به دست نمیاد

بادروغ گفتن نمیرسی به هیچ جا

دروغ باعث میشه همیشه بشی رسوا

بادروغ گفتن دل به دست نمیاد

اگرم دلی به دست بیاری ماندگارنیست خیلی زیاد

بادروغ گفتن شایداول کارت پیش بره

امابعدکسی بدونه دروغگوی بعدش ازت متنفره

بادروغ گفتن همیشه تودلت استرس داری

کاری که بادروغ پیش بره آخرش گندش ودرمیاری

بادروغ گفتن فقط مثل افتادن هست توی چاه

خدادروغگورودوست نداره نکن گناه

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن

نوشته شده توسط سیداحسن احمدی در تاریخ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

سلام رفقااین شعروکه براتون می گذارم سال ۸۷ ازشبکه ماهواره ای PDF دربرنامه شعرشماصدای شما دکلمه وپخش شده که خیلی دوسش دارم کلیپش وبراتون می گذارم اگه دوست داشتید نگاه کنید مرسی.تاپست بعدیاعلی

اینم بمونه تووروزگارنخواستیدمن وتوبشیم یار

دلم خیلی ازت خونه روزگارم

به دست توپاییزی شده لحظه های پرازبهارم

چراتودست ازسرم برنمیداری

چراهرجاشادی میاد واسه من توغم میگذاری

ادامه مطلب …دسته بندی مطلب : دانلوددکلمه اشعارمن